مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

طیف سنجی نشر اتمی

طیف سنجی نشر اتمی

طیف سنجی نشر اتمی (Atomic Emission Spectroscopy = AES) زیرمجموعه آنالیزهای شیمیایی و روشی برای تعیین کمی عناصر موجود در نمونه است. در این روش یون ها و مولکول های گازی نور نشر می کنند و با مطالعه طول موج آن می توان مقدار عنصر را تعیین کرد.

تعداد ارائه دهندگان:

3
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

طیف سنجی نشر اتمی

طیف سنجی نشر اتمی (Atomic Emission Spectroscopy = AES) زیرمجموعه آنالیزهای شیمیایی و روشی برای تعیین کمی عناصر موجود در نمونه است. در این روش یون ها و مولکول های گازی نور نشر می کنند و با مطالعه طول موج آن می توان مقدار عنصر را تعیین کرد. الکترون های موجود در لایه ظرفیت اتم های گازی در اثر دادن گرما، واکنش شیمیایی و یا جریان الکتریکی، برانگیخته شده و در این حالت، از خود در طول موج های ماوراء بنفش و مرئی نور ساطع می کنند. هر عنصر نیز طیف نشری و جذبی منحصر به خود را دارد درنتیجه از طول موج نور نشر شده می توان به آنالیز کمی و کیفی عناصر فلزی و شبه فلزی رسید.

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان