مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

آنالیز XRF

آنالیز XRF

آنالیز XRF ، شکل اختصاری آنالیز X-ray fluorescence و یک روش آنالیز شیمیایی برای تعیین عناصر می باشد. در این روش، پرتو ایکس به نمونه مجهول تابیده و با برانگیختن اتم ها، باعث پدید آمدن پرتو ایکس ثانویه می شود. با استفاده از پرتو ایکس مشخصه نشر شده از اتم های نمونه، می توان عناصر شیمیایی را از طریق طول موج پرتو ایکس ، در طیف سنج تفکیک طول موج پرتو ایکس و یا از طریق انرژی پرتو ایکس ، در طیف سنج تفکیک انرژی پرتو ایکس شناسایی نمود.

تعداد ارائه دهندگان:

4
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

آنالیز XRF

آنالیز XRF ، شکل اختصاری آنالیز X-ray fluorescence و یک روش آنالیز شیمیایی برای تعیین عناصر می باشد. در این روش، پرتو ایکس به نمونه مجهول تابیده و با برانگیختن اتم ها، باعث پدید آمدن پرتو ایکس ثانویه می شود. با استفاده از پرتو ایکس مشخصه نشر شده از اتم های نمونه، می توان عناصر شیمیایی را از طریق طول موج پرتو ایکس ، در طیف سنج تفکیک طول موج پرتو ایکس و یا از طریق انرژی پرتو ایکس ، در طیف سنج تفکیک انرژی پرتو ایکس شناسایی نمود. در نتیجه می توان گفت اساس عملکرد دستگاه XRF برای شناسایی عناصردر آنالیز قطعات، تعیین طول موج و یا انرژی پرتو ایکس ثانویه می باشد.

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان