مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

هدایت سنجی

هدایت سنجی

از روش هدایت سنجی برای تعیین مقاومت الکتریکی نمونه های محلول در مقابل عبور جریان الکتریسیته استفاده می شود. دستگاه هدایت سنج الکترودی دارد که با قرار دادن آن در محلول و اعمال ولتاژ، الکتریسیته در محلول توسط یون ها هدایت می شود. در نهایت میزان هدایت الکتریکی گزارش می شود که می توان توسط آن، مقاومت الکتریکی محلول را به دست آورد. از تست هدایت سنجی برای تجزیه کمی و کیفی ترکیبات یونی، بررسی تعادل های شیمیایی، یافتن ثابت تشکیل کمپلکس های فلزی و بررسی های مربوط به تجزیه آب و خاک نیز استفاده کرد.

تعداد ارائه دهندگان:

1
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

هدایت سنجی

هدایت سنجی یکی از روش های آنالیز خواص فیزیکی برای آنالیز قطعات است. این تست بر اساس سنجش مقاومت الکتریکی یک محلول در مقابل عبور جریان الکتریسیته انجام می شود. کاربردهای هدايت سنجي شامل تجزیه کمی و کیفی ترکیبات یونی، بررسی تعادل های شیمیایی، یافتن ثابت تشکیل کمپلکس های فلزی و بررسی های مربوط به تجزیه آب و خاک است. علاوه بر کاربردهای نام برده شده، از هدایت سنجی به عنوان آشکارساز در دستگاه های کروماتوگرافی گازی و یونی نیز استفاده می شود. برای بیان هدایت سنجی یک محلول از واحدهایی مانند زیمنس (S) یا واحدهای کوچکتر مانند میکروزیمنس (Sµ) که برای محلول های رقیق تر است، استفاده می شود. اگر محلولی یک اهم مقاومت داشته باشد، هدایت الکتریکی آن طبق رابطه G=1/R برابر با یک زیمنس است.

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان