مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

تمیز کاری با لیزر

تمیزکاری با لیزر

تمیز کاری با لیزر فرآیندی است که در آن با استفاده از برخورد باریکه ای از نور لیزر، آلودگی ها و مواد اضافی از سطح مورد نظر زدوده می شود. قبل از انجام هرگونه عملیات صنعتی ساخت قطعات مانند جوشکاری در سطح آهن و در سطح آلومینیوم موادی مانند زنگ آهن و اکسید آلومینیوم پدید می آیند که با استفاده از اشعه لیزر برداشته می شود.

تعداد ارائه دهندگان:

3
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

تمیز کاری با لیزر

تمیز کاری با لیزر فرآیندی است که در آن با استفاده از برخورد باریکه ای از نور لیزر، آلودگی ها و مواد اضافی از سطح مورد نظر زدوده می شود. قبل از انجام هرگونه عملیات صنعتی ساخت قطعات مانند جوشکاری در سطح آهن و در سطح آلومینیوم موادی مانند زنگ آهن و اکسید آلومینیوم پدید می آیند که با استفاده از اشعه لیزر برداشته می شود.

در تمیز کاری با لیزر ، نور لیزر با پارامترهای مشخص خود به سطح قطعه فلزی برخورد می کند و لایه جرم یا اکسید که سطح فلز مورد نظر را احاطه کرده، انرژی لیزر را به خود جذب کرده و تبخیر می شود. این فرایند تا تبخیر کامل لایه ادامه می یابد تا لایه کاملا از بین برود و فلز خالص نمایان شود.

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان