مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

آنالیز پراش الکترونی

آنالیز پراش الکترونی

هنگامی که الکترون ها از درون یک نمونه عبور می کنند، می توانند به صورت الاستیکی متفرق شوند. با استفاده از تجزیه و تحلیل توزیع فضایی الکترون های متفرق شده که الگوی پراش الکترونی نامیده می شود، می توان اطلاعاتی را از ترتیب اتم ها در نمونه به دست آورد.

تعداد ارائه دهندگان:

4
ارائه دهندگان
معرفی خدمت

آنالیز پراش الکترونی

هنگامی که الکترون ها از درون یک نمونه عبور می کنند، می توانند به صورت الاستیکی متفرق شوند. با استفاده از تجزیه و تحلیل توزیع فضایی الکترون های متفرق شده که الگوی پراش الکترونی نامیده می شود، می توان اطلاعاتی را از ترتیب اتم ها در نمونه به دست آورد.

الگوی پراش الکترون

الگوی پراش الکترون به همراه صفحات بلوری شناسایی شده

مشاهده بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان