مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

خدمات گالوانیزه

گالوانیزه

گالوانیزه

خدمات گالوانیزه شامل ایجاد پوشش گالوانیزه (روی) بر سطح قطعات مختلف جهت افزایش مقاومت به خوردگی است.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان