مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

خدمات عملیات حرارتی آلومینیوم

عملیات حرارتی آلومینیوم

عملیات حرارتی آلومینیوم

خدمات عملیات حرارتی آلومینیوم شامل عملیات های آنیل و رسوب سختی آلیاژهای آلومینیوم هستند که این آلیاژها را برای کاربردهای مختلف صنعتی مناسب می سازند.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان