مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

خدمات سخت کاری

خدمات منتخب
سخت کاری

سخت کاری

خدمات سخت کاری مجموعه ای از فرایندهای مختلف افزایش سختی سطحی قطعات فلزی از جمله سخت کاری شعله، القایی و پلاسما و روش های کربن دهی، نیتراسیون و کربن-نیتروژن دهی هستند.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان