مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

خدمات جوشکاری

جوشکاری

خدمات جوشکاری شامل انواع روش های جوشکاری ذوبی (مانند الکترود دستی، CO2، آرگون و …)، غیرذوبی (سر به سر، درزی، اصطکاکی و …)، لحیمکاری و جوشکاری های عملیاتی (جوشکاری لوله، مخزن و …) است.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان