مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

خدمات تمیزکاری

تمیزکاری

تمیزکاری

شامل انواع روش های تمیزکاری و آماده سازی سطحی قطعات فلزی مانند اسید شویی، سند بلاست، شات بلاست و تمیزکاری لیزر است.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان