مشـاوره و پشـتیبانی

021-91303797

خدمات آنالیز قطعات

آنالیز قطعات

آنالیز قطعات

خدمات آنالیز قطعات شامل انواع روش های آنالیز شیمیایی (مانند کوانتومتری، جذب اتمی و …)، ریزساختاری (میکروسکوپ نوری، الکترونی و …)، آزمون های مکانیکی (مانند کشش، فشار، خمش و …) و آزمون های غیرمخرب (مانند بازرسی چشمی، رادیوگرافی و …) می باشند.

متنوع ترین خدمات صنعتی
بررسی و مقایسه ارائه دهندگان خدمات
محتوای تخصصی
مشاوره تخصصی رایگان
ثبت نام رایگان ارائه دهندگان